ROPOSED REMOVAL OF RESTRICTIVE TITLE CONDITIONS, REZONING AND DEPARTURES: ERF 307, KRANSHOEK, BITOU MUNICIPALITY

REMOVAL OF RESTRICTION ACT, 1967 (ACT 84 OF 1967)

Notice is hereby given in terms of section 3(6) of the above Act that the under-mentioned application has been received and is open to inspection at the Town Planning Section (Office No 7, Monks View, Church Street) Bitou Municipality. Any enquiries may be directed to Adél Stander, Town Planner, at tel: 044 501 3322 / Fax: 044 533 6885.

The application is also open for inspection at the office of the Director, Land Management, Provincial Government of the Western Cape, on the 4th Floor York Park Building, York Street, George, from 08:00 – 12:30 and 13:00 – 15:30. (Monday to Friday). Telephonic enquiries in this regard may be made at 044 805 8600. Any objections, with full reasons therefore, should be lodged in writing at the office of the above-mentioned Director: Land Management, Region 3, at Private Bag X6509, on or before 30 days from the date of publication of this notice, quoting the above Act and the objector’s erf number. Any comments received after the aforementioned closing date may be disregarded.

Applicant Nature of application
Marike Vreken Urban and Environmental Planners Removal of a restrictive tittle condition applicable to Erf 307, Kranshoek, in order to enable
the owner to construct 8 residential apartments.
LAND USE PLANNING ORDINANCE, ORDINANCE 15 OF 1985

Notice is hereby given that Bitou Municipality has received the following application in terms of Section 15 and 17 of the Land Use Planning Ordinance (Ordinance 15 of 1985):
The rezoning of Erf 307, Kranshoek from Residential Zone I to Residential Zone IV.
Relaxation of the northern street building line from 8m to 4m.
Relaxation of the eastern side building line from 4m to 2m.
Relaxation of the parking requirements from 10 bays to 8 bays

The application is available for inspection at the Municipal Town Planning Office (Monks View, Church Street, Plettenberg Bay) during normal office hours. Telephonic enquiries in this regard may be directed to the Town Planner, Ms Adél Stander, Bitou Municipality (Tel: 044 501 3322).
Any objections to the proposal should be lodged in writing to reach the undersigned (Municipal Manager, Bitou Municipality, Private Bag X1002, Plettenberg Bay, 6600 and/or fax number 044 533 3485 and/or be hand-delivered at the Municipal Offices, Sewell Street, Plettenberg Bay) by no later than Monday, 6 January 2013, and should include the details (name and postal address) of the person concerned. Comments or objections received after the aforementioned closing date may be disregarded.
A person who cannot read or write but wishes to comment on the proposals may visit the Department: Strategic Services (Town Planning Section) where a member of staff will assist them to formalize their comment.
A Paulse
Municipal Manager
Bitou Local Municipality
Private Bag X1002
PLETTENBERG BAY
6600

VOORGESTELDE OPHEFFING VAN BEPERKING, HERSONERING EN AFWYKINGS VAN VAN ERF 307, KRANSHOEK, BITOU MUNISIPALITEIT

WET OP OPHEFFING VAN BEPERKINGS, 1967 (WET 84 VAN 1967)
Kragtens artikel 3(6) van bostaande Wet word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is en ter insae lê by die kantoor van die Stadsbeplanningsafdeling, Bitou Munisipaliteit (Kantoor, No 7 Monks View, Kerk Straat). Enige navrae in die verband kan gerig word aan Adél Stander, by 044 – 501 3322, faks 044 533 6885. Die aansoek lê ook ter insae by die Kantoor van die Direkteur, Grondbestuur, Streek 3, Provinsiale Regering van die Wes-Kaap, 4de Vloer, York Park, York Straat, George, vanaf 08:00 – 12:30 en 13:00 – 15:30 (Maandag tot Vrydag). Telefoniese navrae in hierdie verband kan gerig word aan 044 805 8600. Enige besware, met die volledige redes daarvoor, moet skriftelik by die kantoor van bogenoemde Direkteur: Grond Bestuur Streek 3, Privaatsak X6509, George, 6509, ingedien word op of voor, nie minder as 30 dae van die datum van publikasie van hierdie kennisgewing, met vermelding van bogenoemde Wet en die beswaarmaker se erfnommer. Enige kommentaar wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.
Aansoeker Aard van aansoek
Marike Vreken Urban and Environmental Planners Opheffing van ‘n beperkende titelvoorwaarde van toepassing op Erf 307, Kranshoek, om die eienaar in
staat te stel om 8 residensiële woonstelle op die eiendom op rig.

VOORGESTELDE HERSONERING EN AFWYKING: ERF 307, KRANSHOEK, BITOU MUNISIPALITEIT
Kennis word hiermee gegee dat Bitou Munisipaliteit ‘n aansoek ontvang het in terme van Artikel 15 en 17 van die Grondgebruikordonnansie (Ordonnansie 15 van 1985) vir die onderstaande:
Die hersonering van Erf 307, Kranshoek van ‘Residensiële Sone I’ na ‘Residensiële Sone IV’.
Verslapping van die noordelike straat boulyn van 8m na 4m.
Verslapping van die oostelike boulyn van 4m na 2m.
Verslapping van die parkeer vereisters van 10 parkeerplekke na 8 parkeerplekke.

Besonderhede aangaande die voorstel lê ter insae by die Munisipale Stadsbeplanningskantoor (Monks View, Kerk Straat, Plettenbergbaai) gedurende normale kantoorure. Navrae kan gerig word aan die Stadsbeplanner, Adél Stander (Tel: 044 – 501 3322).
Enige kommentaar op of besware teen die aansoek moet op skrif ingedien word ten einde die ondergetekende (Munisipale Bestuurder, Bitou Munisipaliteit, Privaatsak X1002, Plettenbergbaai, 6600 en/of fax nommer 044 – 533 3485) te bereik (en/of per hand ingedien by die Munisipale Kantore, Sewell Straat, Plettenbergbaai) teen nie later nie as Maandag, 6 January 2013, en moet die besonderhede (naam en posadres) van die betrokke persoon insluit. Kommentaar of besware wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.
Persone wat wil kommentaar lewer maar nie kan lees of skryf nie mag die Departement: Strategiese Dienste (Stadsbeplanningsafdeling) besoek waar hul deur ʼn amptenaar bygestaan sal word ten einde hul kommentaar te formaliseer.
A Paulse
Munisipale Bestuurder
Bitou Plaaslike Munisipaliteit
Privaatsak X1002
PLETTENBERGBAAI